Adatkezelési tájékoztató

Az Otto Fuchs Hungary Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő toborzás, illetve egyéb, munkaerő toborzással összefüggő tevékenysége során kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az Adatkezelő munkaerő toborzás, illetve egyéb, munkaerő toborzással összefüggő tevékenysége során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az Érintetteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, különös tekintettel a 13. és 14. cikkekre.

1. Bevezető rendelkezések

Alapelvek

Az adatkezelő az alábbi alapelvek betartásáért és betartatásáért felelős:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Fogalmak

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „harmadik ország”: olyan ország, mely nem tagja az Európai Uniónak;

Az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, körülményeket figyelembe véve, észszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.
Ha az Adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az Érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell adni.
Ha várhatóan a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel is, arról az Érintettet – legkésőbb a személyes adatok első alkalommal történő közlésekor - tájékoztatni kell.
Az Adatkezelő tevékenysége során egyes esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az Érintettek külön tájékoztatást kapnak (pl. rendezvényeken történő fotózás).

1. Az Adatkezelő és elérhetőségei
Az Adatkezelő cégneve: Otto Fuchs Hungary Kft.
Székhelye/ Postacíme: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 12.
E-mail címe: info@otto-fuchs.hu
Honlap: www.otto-fuchs-hungary.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
DEUDAT GmbH, Herr Tobias Hoffmann,
65201 Wiesbaden, Zehntenhofstraße 5b,
T. +49 611 95 00 08-32, E-Mail: datenschutz@otto-fuchs.com

A Adatakezelő mindenkori hatályos adatai elérhetőek a www.e-cegjegyzek.hu ingyenes és közhiteles nyilvántartásban, Adatakezelő nevének vagy egyéb azonosító adatának (cégjegyzékszám, adószám) megadását követően.

Adatkezelő fenti tevékenységével összefüggésben adatfeldolgozót vesz igénybe.
Adatfeldolgozó neve: nexum Magyarország Kft.
Székhelye/Postacíme: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Amennyiben a Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban további információt szeretne megtudni, vagy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt jogaival élni szeretne, úgy azt a fenti elérhetőségeken, írásban teheti meg.

2. Az Érintett adatainak kezelése

2.1. Az Érintettek köre és a kezelt személyes adatok típusai

Az Adatkezelő a munkaerő toborzással, és egyéb, a munkaerő toborzással összefüggő tevékenysége során az alábbi természetes személyek [„Érintett(ek)”] személyes adatait kezelheti:
Érintettek köre
A karrier portálon (www.ottofuchs.karrierportal.hu) regisztráló, illetve a toborzási tevékenységben részt vevő személyek
Kezelt adatok típusa
Név, lakcím, nem, születési dátum, telefonszám, postacím, e-mail cím, önéletrajzi adatok (képzettség, munkatapasztalat)

Állásajánlat hírlevél címzettje (amennyiben az Érintett hozzájárult, hogy számára célzott tájékoztatást küldjünk az adatkezelés ideje alatt új állásajánlatainkról)
Név, e-mail cím, álláskeresési preferenciák

Rendezvényen, promóciós játékban résztvevő személyek Név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím.

2.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A kezelt személyes adatokat az Érintett az alábbi módon bocsáthatja az Adatkezelő rendelkezésére:

 • saját maga által (pl. a karrier portálon történő regisztráció, rendezvényre, játékra történő jelentkezés, illetve a rendezvény során),
 • álláskereső oldalakon keresztül (pl. regisztráció, állásra történő jelentkezés során),
 • ajánlás esetén az ajánló személy által, valamint
 • munkaerő toborzással, illetve munkaügyekkel kapcsolatos adminisztrációt végző munkatárs által (pl. telefonos megkeresést, egyeztetést követően).

Az Adatkezelő feltételezi, hogy a számára személyes adatokat átadó személyek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban bocsátják a rendelkezésére, így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkeznek a személyes adatok átadására.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Az adatkezelés célja, jogalapja

Adatkezelő a személyes adatokat munkaerő toborzás, illetve egyéb, munkaerő toborzással összefüggő tevékenység céljából, az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
Adatkezelő fenti tevékenysége során nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is.
Az adatszolgáltatás elmaradása, illetve az Érintett hozzájárulásának hiányában az Érintett nem veheti igénybe a karrier portál szolgáltatásait, nem vehet részt az Adatkezelő munkaerő toborzási és kiválasztási folyamatában, illetve munkaerő toborzással kapcsolatos rendezvényein, eseményein.

3.2. Az Érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett ún. hozzájárulási nyilatkozatban adhatja meg.
A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. Az értesítésben az Érintettnek meg kell jelölnie beazonosítható módon, hogy a hozzájárulás visszavonását milyen adatkezelésre kívánja érvényesíteni.
Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a hozzájárulástól számított legfeljebb 6 hónapig kezeli. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok címzettjei

A karrier portálon történő regisztráció, illetve a toborzási tevékenységben részt vevő Érintettek személyes adatait kizárólag a toborzási tevékenységgel összefüggésben, az Adatkezelő munkaerő toborzással foglalkozó munkavállalói kezelik.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére továbbíthatja:

 • a munkaerő kereséssel érintett gazdasági társaság vezető tisztségviselője, illetve a munkaerő kiválasztásában döntési, illetve véleményezési jogot gyakorló személyek részére;
 • az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó szervezetek (pl. portál szolgáltatás) részére, akik a továbbított adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek;
 • a rendezvény vagy promóciós játék szervezésében, illetve a hírlevél szerkesztésében, üzemeltetésében közreműködő partner(ek) részére.

Az Adatkezelő pályázók személyes adatait csak indokolt esetben, cégcsoporton belül továbbítja harmadik országba.

5. Az Érintett jogai

5.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • az érintett személyes adat kategóriái,
 • azon címzettek kategóriái, akivel az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 • az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az Érintettet megillető jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte be, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő az Érintettől - a kérelem teljesítését megelőzően - kérheti annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését. Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni. Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 • az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

A karrierportálon lehetősége van a Pályázóknak a személyes adataik törlésére. A Pályázónak a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a GDPR 20. cikkében foglalt adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, mivel az Adatkezelő a személyes adatokat nem automatizált módon kezeli.

5.7. Jogorvoslathoz való jog

5.7.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételez
ett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

5.7.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

5.7.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, amely az Érintett jogainak és szabadságainak a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7. Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 5.1 – 5.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az Érintettek megfelelő időben történő tájékoztatásával.

Tatabánya, 2019. december 17.